Captain Joe.

- Sag Harbor/Palm Beach-based¸ USCG-licensed Master. - USCG Endorsed: STCW95 (basic training), VPDSD, ARPA, ECDIS, Advanced Fiefighting, Bridge Resource Management, Radar observer (unlimited), Leadership/Management, RFPNW, PSCRB (Survival Craft), Auxiliary Sail, Commercial Assistance Towing. - FCC Licensed: GMDSS, GROL, MROP - "Whether captaining a multi-million dollar yacht or pulling kids around on a tube, I create awesome boating experiences for my clients." ~ Joe -  Excellent references - decades of blue water experience: power/sail/jet. Read More

- Sag Harbor/Palm Beach-based¸ USCG-licensed Master. - USCG Endorsed: STCW95 (basic training), VPDSD, ARPA, ECDIS, Advanced Fiefighting, Bridge Resource Management, Radar observer (unlimited), Leadership/Management, RFPNW, PSCRB (Survival Craft), Auxiliary Sail, Commercial Assistance Towing. - FCC Licensed: GMDSS, GROL, MROP - "Whether captaining a multi-million dollar yacht or pulling kids around on a tube, I create awesome boating experiences for my clients." ~ Joe -  Excellent references - decades of blue water experience: power/sail/jet.

Professional Background

⚓️ ⚓️ ⚓️ Licenses/Credentials/Certifications/Endorsements: ◾️ USCG 100 Ton Near Coastal Master. Merchant Mariner Credential Number: USA 000009959 ◾️ USCG STCW 95 (Basic Safety) Endorsement ◾️ FCC GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems - GOC) Operators Credential ◾️ FCC GROL (General Marine Operators License) ◾️ FCC MROP (Marine Radio Operators Permit) ◾️ USCG VPDSD (Vessel Personel with Designated Security Duties) Endorsement ◾️ USCG Radar Observer Unlimited Endorsement ◾️ USCG Proficiency in Survival Craft Endorsement ◾️ USCG Commercial Assistance Towing Endorsement ◾️ USCG Auxiliary Sail Endorsement ◾️ New York State Boating Safety Certificate: C222692 ◾️ STCW compliant medical certificate ◾️ US Passport ◾️ Transportation Security Administration, "TWIC" Credential 🌐 🌐 🌐 Operating out of Sag Harbor/Palm Beach 📝 📝 📝 Excellent references/credentials, plus 30 years professional maritime experience: power, sail, jet, Vessels up to 80 feet. 💻 💻 💻 https://www.facebook.com/captainjoecarroll 🔨 🔨 🔨 WORK EXPERIENCE: 🚤 ⛵️ May 2014-Present: Yacht delivery, day captain and yacht management services. Power and sail. Vessels 40-75 feet. US East Coast. 🚤 June-August 2014: Tiara 44 Open “Billy Bob”, Captain. Full time captain for private surfing excursions in and around Montauk, NY. ⛵️ May-Present: Fontaine Pajot “Helia”, Captain. 2014 delivery of 44’ catamaran Charleston-Sag Harbor plus yacht management and day captain services. 🚤 January-April 2014: Blue Water Powerboats (http://www.bluewaterboatrental.com/), Captain: for sightseeing and picnic excursions on small powerboats in and around Palm Beach, FL. 🚤 ⛵️ May 2010-present: Sag Harbor Launch and Services (http://sagharborlaunch.com/), Captain: yacht deliveries, Power and Sail. Vessels up to 80 ft. New York, Long island, Rhode Island, Connecticut waters. 🚤 July 2013-Present: Sea Ray Sundancer 48 “Three Wishes”, Captain. 40 gross tons, twin 540 hp Cummins QSC 540 V- Drives. Private yacht operating in Long Island Sound/Block Island Sound. Cruising, dinner parties, picnics, sightseeing. 🚤 May 2013-July 2013: Hatteras 72 Motoryacht “Stayseala”, Captain. 90 gross tons, twin 1550 hp CAT C32s, Private yacht operating out of Greenwich, CT /East Hampton, NY. Cruising, sightseeing. 🚤 ⛵️ 2003-2010: Stay New Yacht Service, Captain and Mate: yacht deliveries, power and sail, US East Coast, Florida to Maine including Bermuda. Vessels up to 60 feet. 🚤 ⛵️ 2010-2013: Yacht Management and Deliveries, Self-Employed. Power/sail/jet. Vessels up to 70 feet. Operating out of Sag Harbor, NY 🚤 2002-2004: Viking Sport Cruiser "Precise", Captain. Private yacht operating out of Mamaroneck, New York and Nantucket, MA. Cruising, dinner parties. ⛵️ 2003-2004 “WindShear”, Captain. Netherlands-built custom yawl, operating out of Mamaroneck, NY. Day sailing. Cruising. 🚤 ⛵️ 2000-2002: Nanhook Yacht Club/Orienta Condominium, Manager. Marina in Mamaroneck, NY. 🎓🎓🎓 Education: B.S., New York University 1981

Other Services

  • Vessel Maintenance
  • Day work
  • Mechanical Repair
Less

Response
Average

Location
North Haven, NY

Share Captain Profile

Joe's Experiences