- Sag Harbor/Palm Beach-based¸ USCG-licensed Master. - USCG Endorsed: STCW95 (basic training), VPDSD, ARPA, ECDIS, Advanced Fiefighting, Bridge Resource Management, Radar observer (unlimited), Leadership/Management, RFPNW, PSCRB (Survival Craft), Auxiliary Sail, Commercial Assistance... Read More

- Sag Harbor/Palm Beach-based¸ USCG-licensed Master. - USCG Endorsed: STCW95 (basic training), VPDSD, ARPA, ECDIS, Advanced Fiefighting, Bridge Resource Management, Radar observer (unlimited), Leadership/Management, RFPNW, PSCRB (Survival Craft), Auxiliary Sail, Commercial Assistance Towing. - FCC Licensed: GMDSS, GROL, MROP - "Whether captaining a multi-million dollar yacht or pulling kids around on a tube, I create awesome boating experiences for my clients." ~ Joe -  Excellent references - decades of blue water experience: power/sail/jet.

Professional Background

⚓️ ⚓️ ⚓️ Licenses/Credentials/Certifications/Endorsements: ◾️ USCG 100 Ton Near Coastal Master. Merchant Mariner Credential Number: USA 000009959 ◾️ USCG STCW 95 (Basic Safety) Endorsement ◾️ FCC GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems - GOC) Operators Credential ◾️ FCC GROL (General Marine Operators License) ◾️ FCC MROP (Marine Radio Operators Permit) ◾️ USCG VPDSD (Vessel Personel with Designated Security Duties) Endorsement ◾️ USCG Radar Observer Unlimited Endorsement ◾️ USCG Proficiency in Survival Craft Endorsement ◾️ USCG Commercial Assistance Towing Endorsement ◾️ USCG Auxiliary Sail Endorsement ◾️ New York State Boating Safety Certificate: C222692 ◾️ STCW compliant medical certificate ◾️ US Passport ◾️ Transportation Security Administration, "TWIC" Credential 🌐 🌐 🌐 Operating out of Sag Harbor/Palm Beach 📝 📝 📝 Excellent references/credentials, plus 30 years professional maritime experience: power, sail, jet, Vessels up to 80 feet. 💻 💻 💻 https://www.facebook.com/captainjoecarroll 🔨 🔨 🔨 WORK EXPERIENCE: 🚤 ⛵️ May 2014-Present: Yacht delivery, day captain and yacht management services. Power and sail. Vessels 40-75 feet. US East Coast. 🚤 June-August 2014: Tiara 44 Open “Billy Bob”, Captain. Full time captain for private surfing excursions in and around Montauk, NY. ⛵️ May-Present: Fontaine Pajot “Helia”, Captain. 2014 delivery of 44’ catamaran Charleston-Sag Harbor plus yacht management and day captain services. 🚤 January-April 2014: Blue Water Powerboats (http://www.bluewaterboatrental.com/), Captain: for sightseeing and picnic excursions on small powerboats in and around Palm Beach, FL. 🚤 ⛵️ May 2010-present: Sag Harbor Launch and Services (http://sagharborlaunch.com/), Captain: yacht deliveries, Power and Sail. Vessels up to 80 ft. New York, Long island, Rhode Island, Connecticut waters. 🚤 July 2013-Present: Sea Ray Sundancer 48 “Three Wishes”, Captain. 40 gross tons, twin 540 hp Cummins QSC 540 V- Drives. Private yacht operating in Long Island Sound/Block Island Sound. Cruising, dinner parties, picnics, sightseeing. 🚤 May 2013-July 2013: Hatteras 72 Motoryacht “Stayseala”, Captain. 90 gross tons, twin 1550 hp CAT C32s, Private yacht operating out of Greenwich, CT /East Hampton, NY. Cruising, sightseeing. 🚤 ⛵️ 2003-2010: Stay New Yacht Service, Captain and Mate: yacht deliveries, power and sail, US East Coast, Florida to Maine including Bermuda. Vessels up to 60 feet. 🚤 ⛵️ 2010-2013: Yacht Management and Deliveries, Self-Employed. Power/sail/jet. Vessels up to 70 feet. Operating out of Sag Harbor, NY 🚤 2002-2004: Viking Sport Cruiser "Precise", Captain. Private yacht operating out of Mamaroneck, New York and Nantucket, MA. Cruising, dinner parties. ⛵️ 2003-2004 “WindShear”, Captain. Netherlands-built custom yawl, operating out of Mamaroneck, NY. Day sailing. Cruising. 🚤 ⛵️ 2000-2002: Nanhook Yacht Club/Orienta Condominium, Manager. Marina in Mamaroneck, NY. 🎓🎓🎓 Education: B.S., New York University 1981

Other Services

  • Vessel Maintenance
  • Day work
  • Mechanical Repair
Less

Response
Average

Location
North Haven, NY, United States

Share Captain Profile

Joe's Experiences

Joe’s Reviews

Wonderful, relaxing trip

The boat is beautiful. You can easily tell this isn't a commercial charter, as it does not look worn or overused. It comfortably fit our 13-peron charter. Captain Joe was also great. He plotted the perfect course for us, which reflected exactly what we wanted to do. Definitely recommend!

By Douglas @ Sep 2, 2015

Joe's Fleet

Sea Change

Riviera Beach, FL 4 people
View »

Nice n Nauti

Lantana, FL 8 people
View »

Trance Atlantic

Sag Harbor, NY 12 people
View »

Wanderlust

Charleston, SC 12 people
View »

Xios

Wantagh, NY 6 people
View »

Printbiz

Riverhead, NY 8 people
View »